Organizasyon profili

Organizasyon profili

- Sinemalarda patlamış mısır neden pahalıdır?

- İyi bir kullanılmış araba almak neden zordur?

- Vergi toplamanın en uygun yolu nedir?

- Neden bazı ülkeler zenginken diğerleri yoksuldur?

Bunlar ekonomistlerin sorduğu ve cevaplamaya çalıştığı soruların sadece birkaçıdır. Pek çok kişi Ekonomi biliminin sadece döviz kurları, faiz oranları ve milli gelir gibi konularla ilgilendiğini düşünür. Evet, ekonomiyi anlamak için, döviz kurları, enflasyonun nedenleri, faiz oranlarının etkileri ve milli gelirin belirleyicileri hakkında bilgi sahibi  olmak gerekir. Ne var ki, ekonomi eğitimi bundan çok daha fazlasını içerir. İyi bir ekonomi eğitimi dünyaya bakışınızı ve çevrenizdeki olayları algılama biçiminizi değiştirir.

Ekonomi nedir?

Ekonomi bölümünde öğrendiğiniz kavram ve araçlar, ekonomilerin işleyişini, enflasyonu, faiz oranlarını vb. anlamanızı sağlayacağı gibi, etrafınızdaki belki de şimdiye kadar hiç fark etmediğiniz iktisadi olguları açıklamanıza yardım eder. Bu bir sürpriz değildir, çünkü etrafınızdaki olay ve olguların pek çoğu bireylerin ellerindeki kısıtlı kaynakları belirli amaçlar için etkili bir biçimde kullanmaya çalışmasıyla ilgilidir. Daha açık bir şekilde ifade edersek Ekonomi, insanların varlıklarını sürdürebilmek için gerçekleştirdikleri üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerinin bütününü inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.

İyi bir ekonomi eğitimi…

İyi bir ekonomi eğitimi, bankalarda, kamu kuruluşlarında veya şirketlerde iyi pozisyonlarda çalışmanızı sağlayabileceği gibi, iktisadi olayları daha iyi anlamak amacıyla akademik kariyer yapmak isteyenler için de gerekli donanımı sağlar. Bugün iktisat politikalarının merkezinde yer alan iktisadi ve finansal kuruluşlarının pek çoğunun yönetim kademelerinde ekonomistler yer almaktadır.

Bahçeşehir’de ekonomi eğitimi

  • Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde, alanlarındaki yetkin üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış akademik kadromuzun rehberliğinde dünya standartlarında bir ekonomi eğitimi alacaksınız.
  • Alacağınız dersler sizlere tutarlı bir analiz ve niceliksel araştırmalar için gerekli matematiksel ve istatistiksel becerileri kazandıracak ve finansal piyasalardaki hızlı değişimi, küreselleşen dünyamızı ve yaşanan ekonomik krizleri anlayabilmeniz için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri verecektir.
  • Bölümümüzde sunulan geniş zorunlu ve seçmeli ders yelpazesi sizi iyi bir ekonomist olarak yetiştirirken ilgi alanlarınıza odaklanmanıza da olanak sağlayacaktır.

Ekonomi Bölümü Lisans Programı

Bahçeşehir Üniversitesinden mezun olabilmek için 130 kredilik ders yükü tamamlamak gerekmektedir. Öğrencilerimiz öncelikle ilk iki yıl içinde ekonomi, muhasebe, istatistik gibi temel dersler ile eğitim alırlar. İlk iki yıl tüm dersler zorunludur. Üçüncü ve dördüncü yılda ekonomi alanında uzmanlaşacakları zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de almaya başlarlar. Öğrencilerimiz bölüm içinde daha fazla bilgi edinmek isteyeceği spesifik konularda bölüm içi seçmeli dersler, küresel bakış açılarını geliştiren, ek bilgi birikimi ve beceriler sunan bölüm dışı ve genel seçmeli dersler arasından seçim yapmaktadırlar.

Ekonomi Bölüm Misyonu 

Program küresel ve yerel ekonomik ve toplumsal dinamikleri anlamaya, sorgulamaya, var olan koşullar altında birey ve toplum refahı için doğru soruları sormaya yetkin ve ekonomik sorunlara etkin, yaratıcı çözümler üretme motivasyonuna sahip bireylerin yetişeceği bir ekonomi eğitimini hedefler.   

Ekonomi Bölüm Amaçları

BAU Ekonomi bölümü mezunları  

1. Kamu kurumlarında, özel sektörde, akademide veya STK'larda (ulusal, uluslararası) lisans eğitimi süresince öğrendikleri becerileri yazılı, sözlü ve görsel olarak kullanırlar.  

2. Katkıda bulundukları çalışmaların geliştirilmesi için yerel ve küresel gelişmeleri takip eder, güncel teknikleri ve sürekli öğrenme becerilerini kullanırlar.  

3. Kamuda politika yapım sürecinde veya firmaların stratejilerinin belirlenmesinde aktif rol aldıklarında ekonomik verimlilikle birlikte toplumsal faydayı, sosyal refahı, çevreyi ve alınan kararların etkileriyle birlikte sürdürülebilir olmasını gözetirler.  

4. Ekonomi alanına bilimsel katkı sağlamak amacıyla, politika yapıcılar ile diğer karar alıcıların mevcut ekonomik koşulları anlaması ve gelecekteki olası gelişmeleri dikkate alarak karar verebilmesi için araştırmalar yaparlar. Araştırma sonuçlarını bilim dünyası ve/veya ilgili paydaşlarla paylaşırlar.  

5. Öğrencilikleri boyunca deneyimledikleri kapsayıcı ve hoşgörülü davranış kalıplarını kişisel ve mesleki zeminlerde bir takımın üyesi olarak uyum içinde gerçekleştirirler.    

Program Kazanımları  

1. Bir dünya vatandaşı olarak, küresel ekonomik, siyasi, toplumsal ve ekolojik gelişmelerin ve eğilimlerin farkındadır.  

2. Küresel ve yerel dinamiklerin gerektirdiği teknolojik ilerlemeyi takip edecek ve öğrenmeyi sürdürebilecek donanıma sahiptir.  

3. Temel iktisadi ilkeleri ve analiz yöntemlerini özümser ve günlük olayları değerlendirirken kullanır.  

4. Ekonomi ile ilgili problemleri tanımlarken, bunları analiz ederken ve bulduğu sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşırken nicel ve istatistiksel araçları kullanır.  

5. Ekonomik birimlerin var olan kısıtlar ve teşvikler altında karar alma aşamalarını anlar, bu kararların etkileşimlerini ve olası gelecek etkilerini inceler.  

6. Dijital teknolojilerin kullanıldığı yeni iş yapma biçimlerini ve yeni piyasa yapılarını kavrar.  

7. İktisadi ve toplumsal problemleri eleştirel bir yaklaşımla ele alır ve analitik çözümler geliştirir.  

8. Analitik çözüm üretmek ve nicel araştırma yöntemlerini kullanmak için gerekli analitik donanıma sahiptir.  

9. Katkıda bulunduğu çalışmalarda bireysel ve toplumsal refahı birlikte ve etik bir bakış açısıyla gözetir.  

10. Ekonomik problemlere çözüm ararken farklı disiplinlerden yararlanmayı ihmal etmez.  

11. Bir takımın parçası olarak katkıda bulunduğu çalışmalarda özgün ve yenilikçi fikirler üretir. 

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Ekonomi lisans eğitiminin yanı sıra Finansal Ekonomi yüksek lisans ve Ekonomi doktora programlarını da yürütmektedir. Bölümümüz ayrıca Fakültemiz bünyesindeki çeşitli yüksek lisans programlarına da katkıda bulunmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılında, BM üye ülkeleri yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak için 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti. Çalışmamız aşağıdaki SKH’ne katkıda bulunur:

  • SKH 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Parmak izi

Ekonomi‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.