Organizasyon profili

Organizasyon profili

Psikoloji, insanı duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alıp inceleyen, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamalara dair bilgi ve yöntem üreten bir bilim dalıdır. Psikolojinin çeşitli alt dallarında (Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi ve Eğitim Psikolojisi gibi) uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, önce temel psikoloji eğitimi alırlar. Bu eğitim esnasında araştırma yöntemleri, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra psikolojinin temel çalışma alanlarının tanıtıldığı zorunlu dersler ve çeşitli seçmeli dersler verilir.

PROGRAM

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümü müfredat programında ilk iki sene içinde yer alan bölüm dersleri, öncelikli olarak öğrencinin psikoloji alanındaki temel bilgileri kazanmasını hedeflemektedir. İkinci yıldan itibaren bölüm derslerine ek olarak yabancı dil, felsefe, tarih, müzik gibi öğrencilerin dünya bakışını güçlendirmeye ve ek beceriler kazandırmaya yönelik Genel Seçmeli dersler alınması gerekmektedir. Müfredat programının ikinci yarısında ise öğrenciler ilgi duydukları alt alanlarla ilgili seçmeli dersler alabilmektedirler. Bu derslerde büyük oranda bilgi aktarımından ziyade öğrencilerden temel alan bilgilerini kullanarak dersin kapsadığı alandaki bilgilerini uygulamaya dökmeleri beklenir. Program gerekliliği olan 130 kredilik ders yükünü tamamlayan öğrenciler mezun olarak psikolog unvanı almaya hak kazanırlar.

Psikoloji Bölümümüzde eğitim olanakları kapsamında, Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı ile araştırma ve derslerde kullanılmak üzere kapalı sistem aynalı Gözlem-Görüşme Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca, psikoloji bölümü bünyesinde Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PUAM) kurulmuştur.  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Klinik Psikoloji ve Bilişsel Nöropsikoloji yüksek lisans programları mevcuttur.

Bölümün Vizyonu 
BAU Psikoloji Bölümü’nün misyonu temel ve uygulamalı alanda güncel soru ve sorunları ele alan araştırmalar gerçekleştirerek bilime, alana ve topluma katkı sunan bilgi üretmek ve yaymaktır. Sorgulamayı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkaran eğitim anlayışı ile, BAU Psikoloji Bölümü evrensel değerleri gözeten, analiz ve sentez yapabilen, etik değerlere duyarlı psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kuruluşundan bu yana bölümümüz, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü uygulamalar ile toplumsal sorumluluklarını yerine getiren  ve nitelikli eğitimi ile öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilen bir bölüm olma hedefini korumaktadır.

Bölümün Misyonu
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün temel amacı, araştırma ve istatistik yöntemlerine hakim, psikolojinin temel alt alanlarına dair bakış açısı kazanmış, etik ilkelerin farkında olan mezunlar yetiştirmektir. Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri, çağdaş araştırma yöntemlerini ve alanlarındaki güncel gelişmeleri takip eden akademisyenler olarak öğrencileri de bu bilgiler ışığında yönlendirmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimi yoluyla nitelikli psikologlar yetiştirmek hem akademik hem de toplumsal bir sorumluluktur. Bu öğretim etkinliklerinin uluslararası ve öncü niteliği bölümün vizyonuna hizmet edecektir. Niteliği yüksek bir psikolog yetiştirebilmek için sunulan öğretim hizmeti ve olanaklar kadar, bu sürece dahil olmak isteyenlerin niteliğinin de önemli olduğu açıktır. Bu bakımdan ülkemiz gençlerinin üniversite ve bölüm belirlerken ilk sırada tercih ettikleri bir bölüm olmak önemlidir.

Bölümün Amaçları
Belirlenen bu vizyon ve misyon dahilinde Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün dört genel amacı bulunmaktadır:

 • Mesleki uygulamalarını ve çalıştığı alan ile ilgili araştırmaları yürütebilecek temel bilgi ve becerileri edinmiş psikologlar yetiştirmek,
 • Çalışmalarıyla psikoloji biliminin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
 • Gerekli olduğu durumlarda psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri gönüllülük esasına dayalı olarak ihtiyaç sahiplerine sunmak ve
 • Yukarıda sayılan hedefleri gerçekleştirmede mesleki etik ve uygulama ilkelerini esas almak

Akreditasyon
YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneği'nin "Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi" tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı 23.03.2017 tarihinden itibaren akredite edilmiş olup, akreditasyonu 2027 yılına kadar geçerlidir.

Laboratuvarlar
Bölüm öğretim üyelerinin sahip olduğu uzmanlıklar psikolojinin bütün temel alt dallarını temsil etmektedirler. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi ve sinirbilim alanlarında uzmanlaşmışlardır ve bu alanlarda araştırma faaliyetlerini sürdürmektedirler. Laboratuvarların ve Psikoloji Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri şu şekildedir:

 • Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı: Bilişsel süreçlerin (dikkat, bellek, yönetici işlevler ve üst-biliş gibi) davranışsal ve nörobiyolojik temellerini incelemeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir ve bu süreçlerin nörobiyolojik (beyin) temelleri elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle incelenmektedir. Laboratuvar 64 kanallı EEG sistemine, bakırla yalıtılmış izole odaya ve gerekli yazılımlara sahiptir.
 • Gözlem-Görüşme Laboratuvarları: Ses ve görüntü kaydı alabilen aynalı odaların olduğu laboratuvarda klinik, gelişimsel ve sosyal psikoloji alanlarında gözlem, görüşme ve araştırmalar yapılmaktadır.
  • Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM): PUAM, Psikoloji Bölümü bünyesindeki araştırma birimi ve laboratuvarlarını bir çatı altında toplayarak, bilimsel çalışmaları koordineli hale getirmiştir. Yanısıra PUAM, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin eğitimine katkı yapacak eğitim ve etkinlikleri aynı zamanda toplum yararına ve dezavantajlı gruplara da sunmayı amaç edinmiştir.

  Kariyer Olanakları
  Psikoloji mezunları gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra psikolojik danışmanlık ve terapi veren çeşitli özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, hastaneler ve danışma merkezlerinde; çeşitli eğitim kurumlarında ve özel şirket birimlerinde; personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi alanlarda çalışabilirler. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler. Kreşler, anaokulları, yuvalar ve okullar, nöroloji ve rehabilitasyon merkezleri, araştırma kurumları ve belirli bakanlıkların idari ve araştırma kadroları (örneğin, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Bölümü, Adalet Bakanlığı, vb.) psikoloji mezunlarını çeşitli pozisyonlarda istihdam etmektedir.

  Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümü bilimsel bilginin üretilmesi için gerekli teorik altyapıyı sağlayan ders planının yanı sıra, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak uygulama becerilerini kazandırabilecek birçok imkan sunmakta ve öğrencilerin araştırma projelerine aktif bir şekilde katılımlarını desteklemektedir.

 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılında, BM üye ülkeleri yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak için 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti. Çalışmamız aşağıdaki SKH’ne katkıda bulunur:

 • SKH 3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Parmak izi

Psikoloji‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.