Organizasyon profili

Organizasyon profili

Küresel trendler insan odaklı çalışmalara hız verirken , sosyoloji yükselen bir bilim dalı ve görünürlüğü her geçen gün artıyor. Günümüz Sosyolojisinin disiplinler arası çalışmalara yöneldiğini göz önüne alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; Tarih, Antropoloji ve Siyaset Bilimi ve Edebiyat alanlarından gelen güçlü bir kadro ile bilimsel araştırmalara, eğitim öğretim faaliyetlerine ve uygulamalı projelere hız veriyor.

Sosyal medya; enerji; göç; gençlik, suç ve riskler; sosyal hareketler; sosyal cinsiyet; halk bilimi gibi konularda araştırmalar yürütüyoruz. Küresel rekabete hazırlanmak isteyen gençleri 2020 – 2021 akademik yılında bekliyoruz. Son derece hızlı bir sosyal değişim yaşayan dünyamız ve ülkemizde sosyolojik çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu doğrultuda, sosyal bilimlerde ve özellikle sosyolojide sağlam ve güvenilir kuramsal bilgilerin yanı sıra metodolojik, felsefi, siyasi, ekonomik ve beşeri yaklaşımların özümsenmesi ve bütün bunları uygulama yeteneği kazanmış bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Hedefi

Bu programın hedefi, ülkemize metodolojik ve düşünsel analiz yetenekleri gelişmiş, küresel ve yerel dinamiklere dair farkındalığı yüksek, küresel rekabete hazır ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilecek yetkinlikte mezunlar kazandırmaktır. Programın ayrıcalığı, klasik sosyoloji programlarında pek yer almayan disiplinlerarası bir çerçevede sosyolojinin eğitim, psikoloji, antropoloji, uluslararası ilişkiler, felsefe ve tarihle kesiştiği noktaları öne çıkarıyor olmasıdır.

Sosyoloji Bölümü’nün araştırma ve müfredat konuları arasında, toplumsal hareketler, göç araştırmaları, radikal siyasi akımlar, sosyal çatışma ve çözümleri ve de günün koşullarının yarattığı sosyal sorunlar yer almaktadır.

Sosyoloji bölümü aynı zamanda yandal ve Çift Anadal program olanağı sağlamaktadır. 

Program

Bahçeşehir Üniversitesinden mezun olabilmek için 240 AKTS ders yükü tamamlamak gerekmektedir. Öğrencilerimiz ilk iki yıl içinde Sosyoloji çin gerekli temel dersleri (Sosyolojiye Giriş, Araştırma Yöntemleri, Antropoloji, Sosyal Psikoloji, Sosyal Bilimlerde İstatistik, Kent Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma, Teorik Perspektifler). İlk yıl bütün dersler zorunludur. İkinci yıldan başlayarak; öğrencimiz bu branş için gerekli zorunlu derslerin yanısıra seçimlik dersler de almaya başlayarak teorik bilgi donanımı araştırma teknikleri becerilerini güçlendirirler. Üçüncü sınıftaki seçimlik derslerin bir bölümü General Elective dersleri olup, bu dersler öğrencinin dünya bakışını güçlendirmeye yönelik ve ek beceriler kazandırmaya yönelik derslerdir (yabancı dil, felsefe, tarih, müzik gibi). Dördüncü sınıfta ise öğrencimiz Sosyoloji’de uzmanlaşacağı alana (Siyaset Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Sosyal Cinsiyet) karar verdikten sonra, bu alandaki ihtisas derslerini departmental elective olarak almakta ve iki dönemlik seminer dersinde bir araştırma projesi geliştirip sunmaktadır. Öğrenci ayrıca isterse detayı aşağıda anlatılan COOP derslerini de elective olarak alabilir.

Sosyoloji Bölüm Misyonu

Sosyoloji Programının misyonu, sorgulayan, analik ve eleştirel düşünebilen, problem çözme ve sosyal inovasyon yetisine sahip, küresel şartlara uyum sağlayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, yaşadığı topluma değer üreterek katkı sağlama bilincinde, farklılıklara saygılı, ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalar yapabilecek geleceğin sosyologlarını yetiştirmektedir.

Sosyoloji Bölümü Amaçları

1. Sosyoloji alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bilgi üretmek ve bu bilgileri sosyal sorunlara yaratıcı çözüm üretebilmek için kullanırken, hem evrenseli hem yereli hem de bu ikisi arasındaki ilişkiyi anlayabilip, anlamlandırabilmek. Tüm eğitim, araştırma ve topluma katkıda mükemmelliğe odaklanan bir bölüm olmak.

2. Sürekli değişim halinde olan dünyamız ve ülkemizde, disiplinler arası bir çerçeve belirleyerek, sosyal sorunları analiz ederek çözüm geliştirerek insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek, 21. yüzyıl bireysel ve profesyonel yetkinlikleriyle donanmış, sürdürülebilirlik bilinci yüksek insan yetiştirmek.

3. Teknolojiyi etkin kullanarak küresel rekabet ortamında değer yaratabilecek sosyolojik çalışmalar yapabilmek ve bu çalışmaları yapacak donanıma sahip yaratıcı ve girişimci insan yetiştirmek.

4. Öğrenme becerilerini sürekli kullanarak kişisel ve mesleki gelişimlerini ve donanımlarını gerek kamu gerekse özel kuruluşlarda, değişen şartlara uyarlayarak kullanabilmek; ve bu süreçte eleştirel ve inovatif düşünce ile hareket edebilmek.

Sosyoloji Programı Kazanımları

1) Klasik ve güncel başlıca sosyoloji perspektiflerini öğrenmek ve karşılaştırmak ve bunların hepsini sosyal durumların analizine uygulamak.

2) Yerel ve küresel ölçekte, sosyolojik ve antropolojik bilginin kurulmasında temel metodolojik yaklaşımları belirlemek

3) Sosyal bilimlerde istatistik alanında edinilmiş, teorik ve uygulamalı bilginin kullanılmasını sağlamak

4) Sosyolojiye katkıda bulunacak diğer disiplinlere ait temel bilginin alınması (psikoloji, tarih, siyaset bilimi, iletişim ve edebiyat ) ve bu bilgiyi sosyolojik sürecin analiz edilmesinde kullanabilmek

5) Sosyolojik verilerin toplanmasında, yorumlanmasında ve yayınlanmasında bilimsel ve etik prensiplere ilişkin bilgi sahibi olmak, bu prensipleri uygulayabilmek; ve aynı zamanda bu verinin uzmanlar ve ilgili kişilerle etkili iletişim yetenekleri ile nasıl paylaşılacağı becerisini geliştirme

6) Kalitatif ve kantitatif analizler için, bilgisayar programlarını kullanarak sosyolojik bilgiyi analiz etme ve yayımlama yeteneği geliştirmek ve bu alandaki yeni gelişmeleri takip etme tutumu geliştirmek

7) Kent ve kır sosyolojisi, demografi; siyaset sosyolojisi; toplumsal cinsiyet sosyolojisi; beden sosyolojisi; görsel sosyoloji; sanat sosyolojisi; iş sosyolojisi; din sosyolojisi; bilgi sosyolojisi ve suç sosyolojisi ile ilgili teorileri tanımlamak ve bu teoriler hakkında bilgi sahibi olmak

8) Felsefi ve tarihi bakış açısına göre sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak nasıl konumlandığı bilgisine sahip olmak

9) Türk toplumundaki sosyal konular üzerine farkındalık sahibi olmak, bu konulara eleştirel yaklaşabilmek ve Türk sosyologlarının çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri aktarabilmek

10) Sosyal konular ve küresel sosyal süreçler üzerine farkındalık sahibi olmak ve sosyolojik analizleri kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerine uygulamak.

11) Bireysel veya takım üyesi olarak, sosyolojinin çeşitli alanları için araştırma sorusu belirleme, araştırma projesi üretme ve tamamlanmış yazılı rapor hazırlama kabiliyetine sahip olmak

12) Sosyoloji alanında kazanılmış bilgiyi lise derecesine aktarabilmek

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız sahip oldukları disiplinlerarası bilgi donanımı ile kamuda ve özel sektörde geniş bir yelpazede iş olanağı bulabilmektedirler. Mezunlarımız, basın ve medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce kuruluşlarında, sanayi ve ticaret işletmelerinde, yerel yönetimlerde, şirketlerin araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümlerinde ve çeşitli eğitim kuruluşlarında görev üstlenebilirler.

Ayrıca, mezunlarımız gerekli pedagojik formasyon eğitimi aldıklarında, ortaöğretim kurumlarında ve özellikle yabancı dilde eğitim yapan özel kolejler ve Anadolu Liseleri’nde “Felsefe Grubu Öğretmeni” olarak çalışabilirler.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2015 yılında, BM üye ülkeleri yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak için 17 küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti. Çalışmamız aşağıdaki SKH’ne katkıda bulunur:

  • SKH 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Parmak izi

Sosyoloji‘in aktif olduğu araştırma başlıklarına git. Bu konu etiketleri, kuruluş üyelerinin çalışmalarındandır. Birlikte benzersiz bir parmak izi oluştururlar.